TARBEL - FAQ

Een lijst met veelgestelde vragen

Bindende tariefinlichtingen (BTI)
Hoeveel kost een BTI-aanvraag?

Een BTI is gratis. Er worden enkel kosten aangerekend indien de douane op verzoek van de aanvrager laboratoriumanalyses moet uitvoeren.


Wat is de afgiftetermijn voor een BTI?

Het team Nomenclatuur streeft ernaar om alle BTI-aanvragen zo spoedig mogelijk te verwerken en uiterlijk binnen een termijn van 120 dagen (DWU art. 22, lid 3, alinea 1). Indien deze termijn niet kan worden nageleefd, zal de aanvrager op de hoogte worden gebracht.


Kan een dochteronderneming van een internationaal bedrijf een BTI-aanvraag doen op haar naam?

Ja, als de BTI alleen wordt gebruikt door de dochteronderneming in haar douaneaangiften en als de BTI op haar eigen naam staat (haar EORI-nummer).


Is een BTI geldig buiten de EU?

De eerste zes cijfers van het Geharmoniseerde Systeem zijn geldig voor elk land dat GS-codes gebruikt, maar de BTI is alleen bindend voor lidstaten binnen de EU.


Kunnen we een bestaande BTI voor een product gebruiken?

Indien u houder bent van de BTI voor dit product, moet u de referentie van deze BTI in uw aangifte vermelden.
Indien u niet de houder bent van de BTI voor dit product, kunt u de referentie van de BTI niet in uw aangiften opnemen. Deze BTI kan u echter een idee geven van de tariefindeling voor uw product.


Douaneaangifte
Welke gegevens uit de “Maatregelcondities” dienen te worden opgenomen in vak 44 van de douaneaangifte?

In vak 44 van de aangifte dienen, indien van toepassing, de certificaatcodes te worden opgenomen vermeld na het conditietype, beiden vermeld in de kolom “Conditie”. De codes vermeld in de eerste kolom ‘Code’ worden niet opgenomen in vak 44 van de douaneaangifte.


Eenheidsprijzen
Is het voor de bepaling van de douanewaarde toegestaan om te kiezen tussen de eenheidsprijzen en de waarde op basis van de factuurprijs?

De procedure op basis van de eenheidsprijzen is een vereenvoudigde procedure van de aftrekmethode voor de bepaling van de douanewaarde. Deze procedure is alleen van toepassing op de invoer van aan bederf onderhevige goederen, zoals groenten en fruit, die in consignatie worden geleverd. Wanneer er sprake is van consignatie, worden de goederen nog niet verkocht op het moment van de invoer; het is dus niet mogelijk om een transactiewaarde te gebruiken voor de vaststelling van de douanewaarde. In dit geval kunnen de eenheidsprijzen worden gebruikt om de douanewaarde te bepalen en zo het in het vrije verkeer brengen niet uit te stellen tot een verkoop plaatsvindt.

De gebruikmaking van de eenheidsprijzen is facultatief voor de importeur/aangever. Deze heeft steeds het recht de waarde van de in consignatie ingevoerde goederen aan te geven volgens de gewone methoden voorzien door de artikelen 70 en 74 DWU.

Wanneer de eenheidsprijzen worden gebruikt in een douaneaangifte, kan de importeur/aangever zijn keuze niet meer wijzigen nadat de aangifte door de douane is aanvaard: de aangifte is definitief.


Tariefcontingenten
Waar kan het saldo van een tariefcontingent geraadpleegd worden?

De voortgang van het quotasaldo kan worden geraadpleegd via Tarbel (Pagina Tariefconsultatie > Tariefcontingenten) of via de Europese Commissie (Opzoeking van tariefcontingenten).


Tariefcontingenten beheerd volgens het principe “eerst komt, eerst maalt”: Is het nodig om douaneaangiften met tariefcontingentaanvraag in te dienen om 00u01 ’s nachts omdat zij eerst zouden zijn?

Nee. Alle aanvragen van die dag (van 00u00 t/m 23u59) worden samen behandeld, twee werkdagen later, door de Europese Commissie.


Tariefcontingenten beheerd volgens het principe “eerst komt, eerst maalt”: Hoe gebeurt de toewijzing van tariefcontingenten?

De toewijzing van aangevraagde tariefcontingenten gebeurt chronologisch volgens de datum van aanvaarding van de douaneaangifte. Er gebeurt dus eerst een toewijzing voor de aangiftes met een oudste datum van aanvaarding.


Tariefcontingenten beheerd volgens het principe “eerst komt, eerst maalt”: Wat gebeurt er indien het saldo van het contigent onvoldoende is?

Indien er onvoldoende saldo aanwezig is, zal er een evenredige verdeling van het saldo gebeuren tussen de aangiftes met een datum van aanvaarding van de dag waarop het saldo niet meer toereikend is om aan alle aanvragen tegemoet te komen. Dit wil zeggen dat iedere aangifte eenzelfde percentage van de gevraagde hoeveelheid toebedeeld krijgt.


Kritieke tariefcontingenten: Op welk ogenblik wordt een tariefcontingent kritiek?

Een quota (tariefcontingent) kan kritiek zijn in de volgende gevallen:
  • indien het saldo minder dan 10 % bedraagt van het oorspronkelijke volume;
  • indien het voor minder dan drie maanden wordt geopend;
  • indien in de afgelopen twee jaar geen tariefcontingenten zijn geopend voor dezelfde producten van dezelfde oorsprong en met een gelijkwaardige geldigheidsduur (“gelijkwaardige tariefcontingenten”);
  • indien een in de afgelopen twee jaar geopend gelijkwaardig tariefcontingent op de laatste dag van de derde maand van de vastgestelde duur van het tariefcontingent was uitgeput of een grotere aanvankelijke omvang had dan het betrokken tariefcontingent.


Kritieke tariefcontingenten: Hoe wordt de te stellen zekerheid bepaald?

In geval van kritieke status is het bedrag van de te stellen zekerheid gelijk aan het verschil tussen het volledige recht en het recht van het tariefcontingent.


Wisselkoersen
Waar vind ik de lijsten met de wisselkoersen?

De lijsten van de genoteerde en niet-genoteerde munten bevinden zich onder HOME > Andere > Wisselkoersen.


Wat is de geldigheidsduur van een bepaalde wisselkoers?

Een wisselkoers is altijd geldig voor een volledige kalendermaand.


Hoe vaak worden de wisselkoersen bijgewerkt?

De genoteerde munten worden elke werkdag gepubliceerd door de Europese Centrale Bank. De door de EU-lidstaten gebruikte wisselkoers is deze die bekend gemaakt werd de voorlaatste woensdag voorafgaand aan de betreffende kalendermaand.


Zijn de wisselkoersen van de niet-genoteerde munten raadpleegbaar?

In tegenstelling tot de genoteerde munten zijn niet alle niet-genoteerde munten beschikbaar in PLDA en in Tarbel. De wisselkoersen van deze munten kunnen opgevraagd worden via da.lex.tariff@minfin.fed.be, aan de dienst Tarief.