TARBEL - Help
1 Inleiding

Het Tariefportaal (TARBEL) maakt het mogelijk om tariefgegevens te raadplegen en te doorbladeren, in het bijzonder de codes van de nomenclatuur, de invoerrechten en de nationale belastingen. Ook andere gegevens over het douanetarief zijn raadpleegbaar.

Het Tariefportaal bestaat uit 3 hoofdcomponenten: Home, Tariefconsultatie en Meursing.

Wanneer u gebruik maakt van de Tariefconsultatie, kunt u:

 • door gegevens over de goederennomenclatuur, de rechten en andere maatregelen, en ook door aanvullende informatie (aantekeningen, bindende tariefinlichtingen, tariefindelingen, ...) bladeren
 • naar tekstuitdrukkingen in de bovengenoemde categorieën van de aanvullende informatie en in de omschrijving van de goederennomenclatuur zoeken
 • naar een goederencode in de correlatietabel zoeken
 • naar geografische gebieden (landen, regio's en groepen) via hun codes zoeken
 • naar certificaten zoeken
 • naar aanvullende codes zoeken
 • naar voetnoten zoeken
 • naar tariefcontingenten zoeken
 • gedrukte tarieven downloaden
 • XML-extracties downloaden

Met Meursing kunt u aanvullende Meursing-codes op basis van de samenstelling van het goed berekenen.

Wanneer u één van de beschikbare talen selecteert, is het tevens mogelijk om gegevens in deze taal weer te geven of te zoeken. Daardoor verandert de interfacetaal van het Tariefportaal. Bepaalde pagina’s zijn momenteel enkel in het Nederlands en het Frans beschikbaar, onafhankelijk van de andere geselecteerde interfacetaal.

2 Home-pagina

De home-pagina is de welkomstpagina van het Tariefportaal (TARBEL)

2.1 Informatie over de home-pagina

Simulatiedatum
Deze datum geeft de huidige wettelijke statusdatum weer. TARBEL laat het zoeken van gegevens met een wettelijke status op verschillende datums toe. Standaard is de simulatiedatum altijd de huidige datum en in het geval van het zoeken naar een wettelijke status met een andere datum, moet deze datum worden ingevoerd in het veld “Simulatiedatum” en worden bevestigd door te klikken op de knop "OK".

Met de knop "Huidige datum instellen" kunt u automatisch terugkeren naar de huidige datum, voor het geval de simulatiedatum eerder werd gewijzigd.

Actualiteit
De 10 meest recente nieuwsberichten worden weergegeven op de Home-pagina. De link "Meer" leidt naar de pagina “Actualiteit”, waar u alle nieuwsberichten vindt.

Datum laatste bijwerking
Dit geeft de datum van de laatste bijwerking aan van de gegevens die kunnen worden doorzocht of weergegeven via de component “Tariefconsultatie”.

2.2 Documenten Home-pagina

Op de Home-pagina kunt u informatie en documenten doorbladeren met behulp van het volgende menu:

 • Inleidende informatie
 • Nomenclatuur
 • Antidumping
 • BTW
 • Accijnzen
 • Anti-dumping
 • Specifieke tariefmaatregelen
 • Landbouwbeleid
 • Andere
 • Nuttige links
 • Zoeken (tekst zoeken binnen de documenten van de bovenvermelde categorieën)
3 Tariefconsultatie

3.1 Tariefbrowser

De volgende acties kunt u uitvoeren via de “Tariefbrowser”:

 • Bladeren door nomenclatuur
 • Zoek maatregelen
 • Zoek aanvullende informatie

De volgende velden gebruikt u om uw zoekopdracht te verfijnen:

 • Handelstype
 • Goederennomenclatuurcode
 • Land van oorsprong / bestemming (alleen voor maatregelen)
 • Aanvullende informatie
3.1.1 Bladeren door nomenclatuur

De goederennomenclatuur is als een hiërarchisch gestructureerde boom gebouwd. Na indrukken van de knop " Bladeren door nomenclatuur", geeft TARBEL het scherm “Nomenclatuur” met de lijst van de afdelingen weer. Uit die lijst kunt u na het klikken op het nummer van een afdeling naar de lijst van de betrokken hoofdstukken (tweecijferige code), vervolgens naar de lijst van de tariefposten (viercijferige code), de lijst met de tariefpostonderverdelingen (zescijferige code), de gecombineerde nomenclatuur (GN)-lijst (achtcijferige code) en de TARIC-nomenclatuurlijst (tiencijferige code), die zich op het laagste niveau bevindt.

Soms zijn voetnoten en aanvullende informatie (bijvoorbeeld BTI) aan codes op bepaalde niveaus toegewezen. Door te klikken op de code van de voetnoot, verschijnt de omschrijving ervan; door te klikken op de BTI-link wordt u naar het Europese BTI-systeem (EBTI) doorverwezen; door te klikken op andere aanvullende informatie wordt een document in een andere html-pagina geopend.

In plaats van stap voor stap door de nomenclatuur te bladeren, kunt u direct naar de gezochte code gaan door de code in het veld "Goederennomenclatuurcode" in te voeren en te klikken op de knop "Bladeren door nomenclatuur". TARBEL geeft dan de gezochte code in de context van de aangrenzende codes weer.

Vanuit het scherm “Nomenclatuur” is het mogelijk direct naar het scherm “Maatregelen” te gaan door te klikken op het laagste niveau van de goederennomenclatuurcode die in het blauw verschijnt.

Opmerking: Het invoeren van een criterium in het veld “aanvullende informatie” tijdens het bladeren door de nomenclatuur heeft geen invloed op het verloop van de bewerking.

3.1.2 Zoek maatregelen

Maatregelen zijn niet-tarifaire maatregelen (beperkingen), tariefmaatregelen (invoerrechttarieven) en nationale belastingen (BTW, accijnzen, controleretributie, bijdrage op de energie en verpakkingsheffing).

De maatregelen worden altijd weergegeven voor een bepaalde goederennomenclatuurcode op het laagste niveau. Wanneer u deze code in het veld "Goederennomenclatuurcode" invoert en op de knop "Zoek maatregelen" drukt, geeft TARBEL alle maatregelen weer die aan die code zijn toegewezen, voor alle landen van oorsprong/bestemming. Als u naast de code ook het veld "Land van oorsprong/ bestemming" invult en op de knop "Zoek maatregelen” drukt, geeft het resultaat alleen die maatregelen weer die van toepassing zijn op de goederennomenclatuurcode en het land van oorsprong/bestemming die geselecteerd werden.

Opmerking: het inbrengen van ‘aanvullende informatie’ als criterium heeft geen invloed op het verloop van de weergave van de maatregelen.

Nadat het criterium is (de criteria zijn) ingevoerd en de bewerking is geïnitialiseerd, geeft TARBEL het scherm “Maatregelen” weer, waarbij de informatie in de onderstaande volgorde wordt weergegeven:

 • goederencode met de goederenomschrijving;
 • nomenclatuurgroepen;
 • voetnoten;
 • aanvullende eenheid;
 • niet-tarifaire maatregelen (beperkingen) over de invoer en/of de uitvoer van de goederen met relevante condities, aanvullende codes, voetnoten en wettelijke basis (verordening);
 • tariefmaatregelen (invoerrechttarieven) voor bepaalde landen of voor een specifiek land met relevante tariefcontingenten, condities, aanvullende codes, voetnoten en wettelijke basis (verordening);
 • de nationale belastingen (BTW, accijnzen, controleretributie, bijdrage op de energie en verpakkingsheffing) met relevante aanvullende codes, voetnoten en wettelijke basis.

Wanneer u klikt op de aanvullende code, de voetnootcode of de verordening opent een venster met gedetailleerde informatie.

Sommige invoerrechttarieven bevatten een link naar een agrarisch element (Meursing-code). Nadat u op die link klikt ("Samenstelling Meursing-code"), wordt het scherm “Meursing” weergegeven, waar, nadat u de overeenkomstige waarden heeft ingevoerd, de bijbehorende aanvullende code wordt weergegeven om het agrarisch element van het recht voor bepaalde landbouwproducten te berekenen.

Soms hangt de toepasbaarheid van een maatregel of een invoerrechttarief van bepaalde voorwaarden af. In een dergelijk geval staat er een "C" in de kolom “condities”. Nadat u op “C” klikt, wordt het scherm “maatregelcondities” weergegeven.

Maatregelen worden in alfabetische volgorde weergegeven, volgens de geografische gebieden waaraan ze zijn toegewezen. Echter, maatregelen die van toepassing zijn op alle landen (Erga Omnes) worden altijd eerst weergegeven.

Wanneer u klikt op de code van het land of de landengroep, geeft TARBEL de gerelateerde informatie op het scherm “Geografische gebieden” weer.

Als de maatregel aan een landengroep is toegewezen, kunnen sommige landen uit die groep van de toepassing van de maatregel uitgesloten zijn. In dat geval is de afkorting “excl.” naast de landengroepcode weergegeven met link(s) naar de ISO-code van het (de) uitgesloten land(en).

Sommige tariefmaatregelen zijn alleen van toepassing bij gebruik van een tariefcontingent. In dit geval is het betrokken tariefcontingentnummer in de kolom "Tariefcontingenten" weergegeven. Door te klikken op dit nummer, opent het scherm "Tariefcontingenten". Voor meer informatie, zie 3.8 ‘Tariefcontingenten’ hierna.

EU-maatregelen worden geïdentificeerd door de vlag van de EU en nationale maatregelen door de Belgische vlag.

Als u een criterium/meerdere criteria (handelstype en/of land van oorsprong/bestemming) kiest, wordt dit in het scherm “Maatregelen” weergegeven vlak voor de niet-tarifaire Maatregelen (Beperkingen). Wanneer u klikt op de "X", verdwijnt het criterium en worden de maatregelen aangepast.

3.1.3 Zoek aanvullende informatie

De aanvullende informatie heeft betrekking op aantekeningen, tariefindelingen, etc.

De aanvullende informatie die op uw scherm verschijnt, is afhankelijk van de categorie die u als criterium invoert en van de ingevoerde goederennomenclatuurcode. Alleen de aanvullende informatie die geldig is voor de ingevoerde simulatiedatum wordt weergegeven.

Als geen aanvullende informatie beschikbaar is voor de ingevoerde categorie en goederennomenclatuurcode, geeft TARBEL het bericht "Geen zoekresultaten" weer.

3.1.4 Verfijn uw zoekopdracht via velden

Handelstype
Via dit veld kunt u kiezen om alleen de maatregelen invoer of enkel de maatregelen uitvoer weer te geven. Standaard is dit "---" en worden de maatregelen voor in- en uitvoer weergegeven.

Goederennomenclatuurcode
Deze code maakt de hiërarchische indeling van de goederen mogelijk. Nadat u de code invoert, geeft TARBEL de code in de nomenclatuur of de maatregelen die aan de code zijn toegewezen of de aanvullende informatie die de code bevat weer. De code moet het juiste formaat hebben (twee, vier, zes, acht of tien cijfers zonder spatie).

Land van oorsprong/bestemming (alleen voor maatregelen)
Dit is het land van oorsprong waaruit het belaste goed wordt ingevoerd of land van bestemming waarnaar het wordt uitgevoerd. Nadat het land is ingevoerd, geeft TARBEL alle maatregelen weer die aan dat land zijn toegewezen (inclusief de landengroepen waarvan het land deel uitmaakt).

Voor elk land bevat de lijn de landcode en de naam.

Naast het land moet ook de goederennomenclatuurcode worden ingevoerd die de goederen aangeeft. Als er geen code is ingevoerd, geeft TARBEL geen maatregelen weer.

Aanvullende informatie
Dit is de aanvullende informatie die aan de ingevoerde goederennomenclatuurcode is toegewezen. Het is alleen mogelijk om deze op één zoekcategorie weer te geven. Nadat de goederennomenclatuurcode en de geselecteerde categorie zijn ingevoerd, geeft TARBEL de aanvullende informatie weer die de ingevoerde code bevat, zoals al in punt 3.1.3 hierboven uiteengezet.

3.2 Tekst zoeken

De tekstzoekfunctie zoekt in de aanvullende informatie (behalve BTI) en in de omschrijving van de goederennomenclatuurcodes, volgens de ingebrachte tekstuitdrukking. Wanneer u bijvoorbeeld het woord "dier" invoert en de aanvullende informatiecategorie "Aantekeningen" selecteert, geeft TARBEL alle aantekeningen met het woord "dier" weer. Alleen de aanvullende informatie die geldig is voor de ingestelde simulatiedatum wordt doorzocht. Ter herinnering: de simulatiedatum kunt u in dit scherm wijzigen. Zie 2.1 voor meer informatie over de simulatiedatum.

Als u in alle categorieën wilt zoeken, moet u "Alle categorieën" selecteren in de keuzelijst van het veld “Aanvullende informatie”. Het resultaat van een dergelijke zoekopdracht presenteert een lijst met alle beschikbare categorieën en aantal gevonden overeenkomsten in elke categorie. Elk item in deze lijst is een link die de zoekresultaten in een bepaalde categorie weergeeft.

Onafhankelijk of er één of meer gevallen van de ingevoerde tekstuitdrukking in de geselecteerde categorie wordt gevonden, wordt de gevonden informatie aan het begin als een identificatorenlijst weergegeven. Nadat u op de juiste identificator klikt, wordt de volledige aanvullende informatie met de gevallen van de ingevoerde tekstuitdrukking gemarkeerd weergegeven.

3.2.1 Tekstuele zoektips

Op het scherm “Tekst zoeken” voert u het gezochte woord of een ander zoekpatroon (een deel van een woord, een zin, eventueel met speciale tekens of operators) in.

Om informatie te zoeken over een deel van een woord, gebruikt u het jokerteken ster (*). Als u bijvoorbeeld zoekt naar "pak”*, verschijnt alle informatie die begint met "pak", zoals "pakkisten", "pakking", "pakketten" enz.

U kunt ook verschillende tekstuitdrukkingen invoeren. Om de informatie te krijgen die minstens éénmaal alle uitdrukkingen bevat, verbindt u de uitdrukkingen door de AND-operator. Om informatie te krijgen die minstens één van de ingevoerde uitdrukkingen bevat, moeten de uitdrukkingen verbonden zijn door de OR-operator.

Voor deze zoekopdracht onderscheidt TARBEL geen verschillende lettergroottes. U krijgt dezelfde resultaten wanneer u "Vlees", "VLEES" of "vlees" invoert.

De tekstuitdrukking is een woord of een deel van het woord of meerdere woorden. Bijvoorbeeld: "vlees", "rundvlees", "vers rundvlees", enz. In de onderstaande voorbeelden vindt u meer precieze zoektechnieken.

3.2.2 Voorbeelden van tekstzoekopdrachten

Wanneer u tekstzoekopdrachten aanwendt, kunt u gebruik maken van speciale operators die het bereik van de gezochte tekstuitdrukkingen definiëren. De volgende lijst bevat voorbeelden van de beschikbare operators. Het belangrijkste doel van de lijst is om de basistechnieken van de zoekoperator voor te stellen. Als gevolg van wijzigingen of updates van de Master Tarief-gegevens, kunnen de werkelijke zoekresultaten er iets anders uitzien.

AND

De operator AND gebruikt u om naar teksten te zoeken die ten minste eenmaal elk van de gezochte tekstuitdrukkingen bevatten. De operator AND kunt u met alle andere operators combineren.

Voorbeeld: bij het zoeken naar "levende AND dieren" zijn de resultaten: "Levende dieren" en "Andere levende dieren".

OR

De operator OR gebruikt u om te zoeken naar teksten die ten minste eenmaal één van de gezochte tekstuitdrukkingen bevatten. De OR-operator kunt u met alle andere operators combineren.

Voorbeeld: bij het zoeken naar "aardappelen OR vlees" bevatten de resultaten de woorden "aardappelen" of "vlees" of beide.

Jokerteken (*)

De operator ster-jokerteken geeft aan dat elk teken kan of alle tekens kunnen worden weergegeven in de positie die het jokerteken vertegenwoordigt. De operator* kunt u op elke plaats binnen een woord gebruiken.

Voorbeeld: bij het zoeken naar "*pak*" bevatten de resultaten "pakkisten", "pakkings", enz. alsook "verpakking".

3.2.3 Criteria voor het doorzoeken van tekst

Tekstuitdrukking
De tekstuitdrukking is een tekst of een deel ervan. Nadat u de tekstuitdrukking invoert, vindt TARBEL dit binnen de geselecteerde aanvullende informatiecategorie. Het standaardzoekgebied is "omschrijving van goederennomenclatuurcodes".

Aanvullende informatie
Er wordt naar aanvullende informatie gezocht die de ingevoerde uitdrukking bevat. Aanvullende informatie omvat: omschrijving van goederennomenclatuurcodes, aantekeningen, tariefindeling, enz.

Nadat u de uitdrukking en de geselecteerde categorie invoert, geeft TARBEL de aanvullende informatie weer die de ingevoerde uitdrukking bevat. Als u geen uitdrukking in de geselecteerde categorie invoert, geeft TARBEL een foutmelding weer.

3.3 Correlatietabel

Wanneer de TARIC-codes (10-cijferige codes) wijzigen, is de correlatietabel een hulpmiddel om u te helpen achterhalen welke van de goederennomenclatuurcodes door die wijzigingen worden beïnvloed.

Handelstype
Hier kun je “Invoer” of “Uitvoer” selecteren.

Correlatietype
Het correlatietype geeft het type van de weergegeven resultaten weer (nieuwe goederencodes, vervallen/vervangen codes). Nadat u de TARIC-code in het veld "Goederennomenclatuurcode" invoert en "Nieuwe goederencodes" kiest, geeft TARBEL de nieuwe goederencodes met de vervallen/vervangen codes en de begindatum van vervanging weer. Wanneer u "vervallen/vervangen codes" kiest, geeft TARBEL de vervallen/vervangen codes weer, de codes die ze vervangen en de einddatum van de vervallen/vervangen codes.

Goederennomenclatuurcode
Nadat u de TARIC-code invoert, geeft TARBEL daan of de goederennomenclatuurcode vervallen is of vervangen werd door een andere code.

Begindatum
Dit is de startdatum voor het zoeken in de correlatietabel. Dit veld is verplicht in te vullen.

Einddatum
Dit is de einddatum voor het zoeken in de correlatietabel. Het veld is facultatief in te vullen: wanneer er geen datum is ingevoerd, is de einddatum de huidige datum.

Meer informatie over het zoekgedrag kunt u in punt 3.11 Referentiegegevens hierna vinden.

3.4 Geografische gebieden

Zoeken naar een geografisch gebied bestaat uit het zoeken naar een land of een landengroep.

U kunt een land opzoeken, door de ISO-code van het land (bijvoorbeeld "CH"), de naam van het land of een combinatie van beide in te vullen. Het verkregen resultaat bevat, naast de ISO-landcode en de naam van het land, de codes van alle landengroepen waartoe het gezochte land behoort.

Een landengroep kunt u zoeken door de groepscode (bijvoorbeeld "1011") in het veld "Landengroepcode" in te voeren. Het verkregen resultaat bevat de lijst met ISO-codes van alle landen die tot deze groep behoren. Door te klikken op de ISO-code van een land van deze groep, krijgt u de lijst met alle groepen waartoe dat land behoort.

Meer informatie over het zoekgedrag kunt u in punt 3.11 Referentiegegevens hierna vinden.

3.5 Certificaten

Zoeken naar vergunningen, certificaten en soortgelijke documenten, die bij invoer-/uitvoeraangiften moeten worden voorgelegd. Certificaten zijn niet geïntegreerd als een afzonderlijke maatregeltype, maar als voorwaarden van de verschillende maatregeltypes, zoals bijvoorbeeld veterinaire controle, tariefpreferenties, preferentiële tariefcontingenten, enz. Hier kunt u details van certificaten opzoeken en bekijken.

Code
Wanneer u een certificaatcode in het veld "Code" invoert, geeft TARBEL de omschrijving weer die overeenkomt met deze certificaatcode.

Omschrijving
Het veld "Omschrijving" verwijst naar de omschrijving van het certificaat. Hiermee kunt u een "tekstzoekopdracht" uitvoeren om een certificaat te vinden. Na het invoeren van een woord of een exacte tekstuitdrukking voorafgegaan en gevolgd door het jokerteken (*), vindt TARBEL het (de) certificaat-code(s) samen met de omschrijving(en), die het ingevoerde woord of uitdrukking bevat(ten).

Wanneer u klikt op "Zoeken" zonder een code of omschrijving in te geven, geeft TARBEL de volledige lijst met alle "Certificaten" weer.

Meer informatie over het zoekgedrag kunt u in punt 3.11 Referentiegegevens hierna.

3.6 Aanvullende codes

Aanvullende codes zijn facultatief en worden gebruikt om de toepassing van maatregelen te onderscheiden en te specificeren.

Code
Wanneer u een aanvullende code in het veld "Code" inbrengt, geeft TARBEL de omschrijving weer die overeenkomt met deze aanvullende code.

Omschrijving
Het veld "Omschrijving" verwijst naar de omschrijving van de aanvullende code. Hiermee kunt u een "tekstzoekopdracht" uitvoeren om een aanvullende code te vinden.

Wanneer u een woord of een exacte tekstuitdrukking voorafgegaan en gevolgd door het jokerteken (*) ingeeft, vindt TARBEL de aanvullende code(s) samen met de omschrijving(en), die het ingevoerde woord of uitdrukking bevat(ten).

Wanneer u klikt op de knop "Zoeken" zonder een code of omschrijving op te geven, geeft TARBEL de volledige lijst met alle "Aanvullende codes" weer.

Meer informatie over het zoekgedrag kunt u in punt 3.11 Referentiegegevens hierna.

3.7 Voetnoten

Voetnoten zijn facultatief en worden gebruikt om aanvullende informatie te geven.

Code
Wanneer u een voetnootcode in het veld "Code" inbrengt, geeft TARBEL de omschrijving weer die overeenkomt met deze voetnootcode.

Wanneer u de eerste twee karakters van een voetnoot invoert, geeft TARBEL alle voetnoten en hun omschrijvingen weer die met deze karakters beginnen.

Omschrijving
Het veld "Omschrijving" verwijst naar de omschrijving van de voetnoot. Hiermee voert u een "tekstzoekopdracht" uit om een voetnoot te vinden. Wanneer u een woord of een exacte tekstuitdrukking voorafgegaan en gevolgd door het jokerteken (*) inbrengt, vindt TARBEL de voetno(o)t(en) samen met de omschrijving(en) die het ingevoerde woord of uitdrukking bevat(ten).

Wanneer u klikt op de knop "Zoeken" zonder een code of omschrijving op te geven, geeft TARBEL de volledige lijst met alle "Voetnoten" weer.

Meer informatie over het zoekgedrag kunt u in punt 3.11 Referentiegegevens hierna.

3.8 Tariefcontingenten

Met deze functie kunt u tariefcontingenten zoeken en raadplegen, die in het systeem zijn gedefinieerd. De weergegeven tariefcontingenten zijn de tariefcontingenten beheerd door de Europese Commissie, de zogenaamde "eerst komt, eerst maalt"-contingenten en niet de landbouwcontingenten (contingentnummer beginnend met 094...). U kunt tariefcontingenten op contingentnummer, landcode, kritieke status en status zoeken.

Na de zoekopdracht wordt een lijst met gevonden tariefcontingenten weergegeven. Om de volledige informatie over een bepaald tariefcontingent te bekijken, kunt u de link "Details" aan de rechterkant van het scherm gebruiken.

3.8.1 Zoeken door tariefcontingenten

Tariefcontingentnummer
Dit is het volgnummer dat het tariefcontingent identificeert.

Kritieke status
De kritieke status geeft aan dat het tariefcontingent zich in een kritieke status bevindt, d.w.z. dat het tariefcontingent de kritieke drempel heeft bereikt en bijna uitgeput is.

Land van oorsprong
Nadat u het land inbrengt en op "Zoeken" klikt, geeft TARBEL alleen tariefcontingenten weer die aan het ingegeven land van oorsprong zijn toegewezen.

Naast het land van oorsprong kunt u een tariefcontingentnummer, de kritieke status of de status opgeven. Als het veld "land van oorsprong" leeg is, geeft TARBEL de tariefcontingenten weer, ongeacht het land van oorsprong.

Opmerking: de zoekresultaten geven in de kolom "land van oorsprong" een landengroepcode weer als het tariefcontingent aan een hele landengroep is toegewezen en niet alleen aan een specifiek land.

Status
De status geeft de status van de tariefcontingenten weer (open, geblokkeerd, niet geblokkeerd (gedeblokkeerd), enz.)

Details tariefcontingenten
Gedetailleerde informatie met betrekking tot de status, het saldo, de bijbehorende nomenclatuurcodes en bijbehorende sub-tariefcontingenten.

Meer informatie over het zoekgedrag kunt u in punt 3.11 Referentiegegevens hierna.

3.9 Gedrukt tarief

Met deze functie kunt u een rapport downloaden dat alle maatregelen bevat die van toepassing zijn op de geselecteerde goederennomenclatuurcodes en de geselecteerde simulatiedatum.

3.9.1 Gedrukte tarieven downloaden

Goederennomenclatuurcode
Om het gedrukte tarief te downloaden, voert u de goederennomenclatuurcode in met 4, 6, 8, 10 cijfers en klikt u op "Download".

3.10 XML-extracties

Met deze functie kunnen gebruikers die in hun eigen IT-systemen en databases, de door TARBEL onderhouden tariefgegevens willen opladen. De XML-extracties omvatten verzamelingen van hiërarchische tariefobjecten, de koppelingen tussen verschillende tariefobjecten en referentiekenmerken, die een ondubbelzinnige identificatie van het object in de XML-extracties mogelijk maken. De geëxtraheerde gegevens omvatten alle TARIC (EU)- en nationale tariefobjecten.

3.10.1 Zoeken naar XML-extracties

Zoek jaar
Dit is het jaar waarnaar de gebruiker op zoek is voor de XML-extractie. U selecteert het in de keuzelijst.

Zoek maand
Dit is de maand waarnaar de gebruiker op zoek is voor de XML-extractie. U selecteert het in de keuzelijst.

XML-extracties downloaden
De gebruiker kan kiezen om in een zip-bestand alle zoekresultaten te downloaden door op de knop “Download” naast de knop “Zoeken” te klikken. Opmerking: deze optie bevat niet het volledige extractiebestand.

De gebruiker kan ervoor kiezen om een specifiek zip-bestand te downloaden door op het bestand te klikken.

3.11 Referentiegegevens

In de component “Tariefconsultatie” kunt u bij het zoeken in "Correlatietabel", "Geografische gebieden", "Certificaten", "Aanvullende codes", "Voetnoten" en "Tariefcontingenten" geen, één of meer blanco velden als zoekcriteria invullen. Als u het (de) blanco veld(en) niet ingevuld (behalve in de categorie “Geografische gebieden”), geeft TARBEL alle beschikbare resultaten voor de gekozen categorie weer. Het invullen van een blanco veld verfijnd de zoekopdracht.

Een andere manier om snel te zoeken is door het “jokerteken” (*) in de blanco velden te gebruiken. Door voor, na of tussen één of een geheel van tekens het "jokerteken" (*) te plaatsen, zoekt TARBEL met "jokerteken" (*) in alle blanco velden.

Hieronder enkele voorbeelden van generieke zoekopdrachten.

3.11.1 Zoeken naar referentiegegevens

Met uitzondering van "Geografische gebieden" kunt u in alle andere categorieën zoeken met alle blanco velden "leeg" te laten. In alle andere categorieën zoals "Certificaten", "Aanvullende codes", "Voetnoten" kunnen de velden "Code" en "Omschrijving" leeg worden gelaten of worden ingevuld met behulp van het "jokerteken" (*).

Opmerking: De zoekmachine is hoofdlettergevoelig (zie voorbeeld met "Geografische gebieden").

Voorbeelden:

In “Correlatietabel”

a) Met leeg veld "Goederennomenclatuurcode"
Handelstype = Invoer
Correlatietype = Nieuwe goederencodes
Goederennomenclatuurcode = [leeg]
Startdatum = 01-01-2018
Einddatum = [leeg]

TARBEL geeft alle resultaten weer voor nieuwe goederencodes zonder einddatum en met startdatum = 01-01-2018

b) Met jokerteken (*) Handelstype = Invoer
Correlatietype = Nieuwe goederencodes
Goederennomenclatuurcode = 29*
Startdatum = 01-01-2018
Einddatum = [leeg]

TARBEL geeft de nieuwe goederencodes weer onder hoofdstuk "29" zonder einddatum en met startdatum = 01-01-2018

In “Geografische gebieden”

a)
ISO-code land = [leeg]
Naam van het land: *be*
Landengroepcode = [leeg]

TARBEL geeft onder meer Liberia en Oezbekistan weer als resultaat. België is niet opgenomen in de resultaten.

Wanneer *be* door *Be* wordt vervangen, worden onder meer België, Benin, Bermuda, Belize als resultaat gevonden (ttz alle landnamen beginnen met "Be").

Dit betekent dat het zoeken naar referentiegegevens HOOFDLETTERGEVOELIG is.

b)
ISO-code land = [leeg]
Naam van het land: [leeg]
Landengroepcode = E*S

TARBEL geeft onder meer ERGA OMNES weer als resultaat. Het zoekresultaat komt overeen met het verzoek "alle landcodes vinden die met "E" beginnen en met "S" eindigen”.

In “Certificaten”, “Aanvullende codes” en “Voetnoten”

a) Zoeken naar code = *10*. TARBEL geeft alle codes weer die het cijfer 10 bevatten.

b) Zoeken naar code = *10* AND omschrijving = *la*. TARBEL beperkt de zoekresultaten met het extra ingevoerde criterium.

TARBEL beperkt de zoekresultaten met het extra ingevoerde criterium.

Met de component “Meursing” kunt u de Meursing-code berekenen of de waarden van de bestanddelen weergeven op basis van een gekende code.

Om de Meursing-code te berekenen, moeten de volgende velden worden ingevuld:
 • Melkvet
 • Melkproteïnen
 • Zetmeel / glucose
 • Sacharose / invertsuiker / isoglucose

TARBEL geeft de bijbehorende Meursing-code weer.

Het is ook mogelijk om een gekende Meursing-code in te voeren om de overeenkomstige waarden van de bestanddelen weer te geven.